>Yeni Nesil ÖKC

Yeni Nesil ÖKC’ler ile ilgili Mevzuat ve Bilmeniz Gerekenler

3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç), Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren, perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan yani mağazalarında perakende satış yapan tüm işletmeler YN ÖKC kullanmak zorundadır. Ayrıca, perakende firmaları, yıllık gelirlerine göre kademeli bir şekilde YN ÖKC kullanmaya başlamak zorundalar. Geliri 1 milyon TL’yi aşan perakendeciler, Nisan 2016’da YN ÖKC kullanmaya başladılar. Kademeli olarak en geç 2018 başına kadar diğer perakendeciler de YN ÖKC kullanımı zorunluluğu kapsamına girmektedir. Bu tarihten önce, mevcut EFT-POS cihazları veya eski mali onaylı yazarkasalar hurdaya ayrılacak ve yerlerine YN ÖKC’ler alınacak. Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slipi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacak. Perakendeci firmalar kasalarında yalnızca perakende satış fişi düzenlediğinde değil, aynı zamanda kağıt fatura da verse, e-arşiv ya da e-fatura fatura da düzenlese, mutlaka bu bilgi fişini dökmek ve tüketiciye satış anında vermek zorundadır. Ayrıca, avans ödemelerinde de avans bilgi fişi, kredili satış yapan firmalar da cari hesap ödemelerinde bilgi fişi vermek zorundadır. Bununla birlikte nakit, hediye çeki, yemek kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılan ödemeler de YN ÖKC’den geçmek zorundadır.

1. Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) nedir ve kimleri etkilemektedir?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Buna göre;

 • 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),
 • Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,
 • Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,

Kaynak: Yeni Nesil ÖKC Sorular

 

2. Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) kullanımına ne zaman geçilmeli?

Yeni Nesil ÖKC’leri kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan ve 21 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan tebliğ taslağına göre;

 • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
 • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
 • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
 • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden itibaren kullanım mecburiyeti başlayacaktır. 5 Ağustos Cuma 29792 sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: 466 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ / http://www.gib.gov.tr/node/106463

 

3. Toptan satış yapan firmalarda Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) kullanma zorunluluğu var mıdır?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

 

4. Mevcut yazar kasaların kullanım durumu ne olacaktır?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlığımızca onaylanmış olan ve mükelleflerce kullanılmakta iken mali hafızası dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak, söz konusu cihazın 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı Kanuna tabi cihaz) alarak Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

5. Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) Nakit ödemelerde de kullanılmalı mıdır?

Yeni Nesil ÖKC kullanım zorunluluğu ile birlikte yapılan satışların kredi kartı kullanımında zorunluğu olduğu gibi Nakit, Hediye çeki, Yemek Kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılan ödemeleri de ÖKC’den geçmek zorundadır.

 

6.Yeni Nesil ÖKC’lerden (Yeni Nesil Yazar Kasa) hangi durumlarda bilgi fişi dökülmelidir?

6.1- Gereken Durumlar

Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;
a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında,

b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,

c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,

d) Otopark giriş işlemlerinde,

e) Fatura tahsilatı işlemlerinde,

f) GİB tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

Kaynak: 2 Aralık 2015’te GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuz;

Sayfa 3, Madde 3

YNOKC Bilgi Fisleri

 

6.2- Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) Bilgi Fişleri İrsaliye yerine kullanılabilir mi?

Bilgi fişleri e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir.

Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur. İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

 

6.3- Yeni Nesil ÖKC (Yeni Nesil Yazar Kasa) Bilgi Fişleri ile POS Sliplerinin Bütünleşik mi olmalı?

Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slipi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacaktır.

Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.

Kaynak: 2 Aralık 2015’te GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuz;

Sayfa 5, Madde 6

YNOKC Bilgi Fisleri

 

7. Yeni Nesil ÖKC’lerden (Yeni Nesil Yazar Kasa) hangi bilgi fişleri basılmalı ve formatı ne olmalı?

1.Fatura Bilgi Fişi (e-Fatura / e-Arşiv Faturaya tabi olmayıp matbu fatura dökenler için)

Bilgi Fişi

e-Fatura / e-Arşiv Faturaya tabi olmayıp bugün olduğu gibi matbu (kağıt) fatura düzenlemeye devam edecek olan mükellefler, yapmış oldukları satışlar için düzenleyecekleri matbu faturalar için Yeni Nesil ÖKC’den “Fatura Bilgi Fişi” düzenleyerek matbu fatura ile birlikte tüketiciye vermek zorundadır. “Fatura Bilgi Fişi”’inde yer alması gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 • Satıcının adı, soyadı, ünvanı, telefon numarası, vergi kimlik numarası
 • Bilgi fişinin tarih, saat ve fiş numarası
 • Bilgi fişinin üst kısmında ve fiş numarasından sonra gelmek üzere «BİLGİ FİŞİ» ibaresi
 • Müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ile düzenlenen Faturanın Seri ve Sıra Numarası
 • Satış türü alanlarına (Faturalı, E-Faturalı, E-Arşiv Faturalı, Avans..) ilişkin ibarelerin
 • İşleme ait kdv oran ve kdv tutar bilgileri ve türleri itibari ile ödeme yöntemleri (Nakit, Kredi/Banka Kartı vb.)
 • Banka kartı veya kredi kartı ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde Z No, Ekü no ve MF kodundan önce bankacılık işlem bilgileri
 • Bankacılık işlem bilgilerinden önce «MALİ DEĞERİ YOKTUR» ibaresi
 • En sonunda olmak üzere zNo, Ekü no ve MF kodu
 • Dökülen matbu fatura üzerinde bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerin bulunması

Kaynak: 2 Aralık 2015’te GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuz;

Sayfa 6, Madde 9.1

YNOKC Bilgi Fisleri


2- e-Fatura / e-Arşiv Bilgi Fişi (İrsaliye Yerine Geçer)

Bilgi Fişie-Fatura / e-Arşiv Faturaya tabi olan mükellefler, yapmış oldukları satışlar için e-Arşiv fatura düzenleyecekler ya da irsaliye yerine geçen ve üzerinde ürün detayı bulunan bilgi fişi düzenleyerek ürünü tüketiciye teslim edecekleridir. “e-Fatura / e-Arşiv Bilgi Fişi(İrsaliye Yerine Geçer) ”’inde yer alması gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 • Satıcının adı, soyadı, ünvanı, telefon numarası, vergi kimlik numarası
 • Bilgi fişinin tarih, saat ve fiş numarası
 • Bilgi fişinin üst kısmında ve fiş numarasından sonra gelmek üzere «BİLGİ FİŞİ» ibaresi
 • Müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının
 • Satış türü alanlarına (Faturalı, E-Faturalı, E-Arşiv Faturalı, Avans..) ilişkin ibarelerin
 • İşleme ait kdv oran ve kdv tutar bilgileri ve türleri itibari ile ödeme yöntemleri (Nakit, Kredi/Banka Kartı vb.)
 • İşlemlere ait bilgilerden sonra gelmek üzere «İRSALİYE YERİNE GEÇER» ibaresinin ve imza bölümünün bulunması («MALİ DEĞERİ YOKTUR» ibaresi bulunmayacaktır), mal nevi miktarı ve tutarının detaylı belirtilmesi
 • Banka kartı veya kredi kartı ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde Z No, Ekü no ve MF kodundan önce bankacılık işlem bilgileri
 • En sonunda olmak üzere zNo, Ekü no ve MF kodu
 • E-Faturalı satışlarda Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgileri UBL-TR formatında Additional Document Reference alanında Document Type Code 3100 olarak bulunmalıdır. E-Arşiv faturalarında da bu alanlar e-arşiv faturasında gösterilecek ve e-arşiv raporuna kaydedilecektir.

Kaynak: 2 Aralık 2015’te GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuz; Sayfa 6, 7, 8 - Madde 9.1.2

YNOKC Bilgi Fişleri


3- Avans (Ön Tahsilat) Bilgi Fişi

Mal ve hizmet satışının gerçekleşmesinden önce satıcı tarafından YN ÖKC kullanılması suretiyle müşteriden avans mahiyetinde tahsil edilen tutarlar için YN ÖKC'den avans bilgi fişi iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının müşteriye verilmesi diğer nüshasının ise satıcıda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgi Fişi

 • Satıcının adı, soyadı, ünvanı, telefon numarası, vergi kimlik numarası, Vergi dairesi , mersis no, tescilli internet adresi bilgileri
 • Bilgi fişinin tarih, fiş numarası ve saatinin, tahsil edilen avans tutarının, ödeme türünün
 • Müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ile Adı ve Soyadının ve Satıcı ve Müşterinin İmza bölümlerinin bulunması
 • 2 nüsha
 • Bilgi fişinin işlem türü kısmında “AVANS” ibaresi, Z No, Ekü No, MF kodundan önce (varsa Bankacılık işlem bilgilerinden de önce) “MALİ DEĞERİ YOKTURFATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK” ibaresi ile satıcı ve müşteri nüshalarının her birinde satıcı ve müşteri imza bölümleri yer alacaktır
 • Avans bilgi fişlerinin mal teslimi ve hizmet ifasının gerçekleşmesinden itibaren vergi mevzuatında öngörülen kanuni süre dahilinde faturaya dönüştürülmesi zorunludur
 • Düzenlenen avans bilgi fişinde yer alan bilgiler mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin düzenlenecek faturaya yazılacaktır
 • Müşteriye verilen Avans Bilgi Fişinde yazılı müşteri bilgileri ile sonradan düzenlenecek faturada yer alacak müşteri bilgilerinin örtüşmesi zorunludur

Kaynak: 2 Aralık 2015’te GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuz;

Sayfa 9, Madde 9.3 YNOKC Bilgi Fişleri

 

 

 

 

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3’ün fatura, e-Fatura, e-Arşiv fatura, kampanya, CRM ve diğer yeteneklerini kullanmaya devam ederken Yeni Nesil ÖKC'ler ile entegre olun.

Nebim V3 YN ÖKC’lerin kasada gerçek zamanlı entegrasyonu sayesinde; YN ÖKC mevzuatının gerektirdiği fatura bilgi fişlerini ve perakende satış yazar kasa fişlerini, kasalarınızda kullandığınız Nebim V3 POS perakende yazılımı ile entegre bir şekilde düzenleyebilirsiniz. YN ÖKC mevzuatının gereksinimlerine uymanın yanı sıra, doğru kredi kartı, kredi kartı taksit ve puan bilgilerinin kasiyer hatalarına yer vermeden satış anında ERP’ye alınmasını ve kredi kartı kullanımları ile ilgili banka geri dönüşlerinin ve banka mutabakatlarının eksiksiz ve daha verimli yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Nebim V3 POS – Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC entegrasyonları sayesinde; Mağazalarınızdaki mevcut PC ve printer donanımınızı muhafaza ederek Yeni Nesil ÖKC mevzuatının gerektirdiklerini  yerine getirebilirsiniz. e-Arşiv'e tabi iseniz Nebim V3 POS üzerinden yapılan satışların e-Arşiv faturasını düzenlerken bir yandan da ÖKC cihazından ürün detaylı ve ürün detaysız bilgi fişini dökebilirsiniz.

Nebim V3 POS ve Yeni Nesil ÖKC’leri, TSM üzerinden ve onaylı GMP-3 protokoline uygun kablolu olarak iki farklı şekilde entegre edebilirsiniz;

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3 POS + Yeni Nesil ÖKC Fiş ve Fatura Senaryoları

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri 

Nebim V3 POS'tan Mali Onaylı Fiş Basımı

 1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fiş bilgileri ÖKC cihazına gönderilir
 2. ÖKC'den mali onaylı fiş ve ödeme kredi kartı ile yapıldıysa kredi kartı slip’i basılır;
 3. ÖKC fiş bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme şekli)

 

Nebim V3 POS'tan Matbu Fatura ve ÖKC'den Bilgi Fişi Basımı

 1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir
 2. ÖKC'den matbu fatura bilgi fişi basılır
 3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme şekli)
 4. Aktarılan bu bilgilerle Nebim V3 POS’tan matbu forma fatura dökümü yapılır ve bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir

 

Nebim V3 POS'tan e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve ÖKC'den Bilgi Fişi Basımı

e-Fatura / e-Arşiv Faturaya tabi iseniz mağazalarınızda Nebim V3 POS arayüzünü kullanarak e-Fatura/e-Arşiv faturası düzenleyebilir ve ÖKC’den bilgi fişi basabilirsiniz.

Ürün Detaysız Bilgi Fişi

 1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir
 2. ÖKC'den  bilgi fişi basılır
 3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme bilgileri)
 4. Nebim V3 POS'tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir ve mali mühür ile imzalanarak Nebim V3'e tekrar aktırılır
 5. Özel entegratörden Nebim V3 POS'a gönderilen mali mühürle imzalanmış fatura görüntüsü Nebim V3 POS'tan yazdırılarak bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir.
 6.  Mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura elektronik ortamda müşteriye gönderilebilir veya müşteri tarafından web'ten sorgulanabilir.

 

Ürün Detaylı Bilgi Fişi (İrsaliye Yerine Geçer)

 1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir
 2. ÖKC'den  bilgi fişi basılır (Ürün detaylı bilgi fişi)
 3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme bilgileri)
 4. Nebim V3 POS'tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir
 5. Aynı bilgilerle e-Arşiv faturası printerdan düz kağıda basılır
 6. Dökümü alınan e-Arşiv faturasıyla birlikte üzerinde ürün detayı ve “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin bulunduğu bilgi fişi müşteriye teslim edilir.
 7. Daha sonra Entegratör tarafından mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura NEbim V3 POS’a gönderilir.

 


Nebim V3 POS – Yeni Nesil ÖKC Kullanım Senaryoları

Nebim V3 üzerinden TSM ve kablolu entegrasyon seçeneklerine göre satış yapılabilmesine ek olarak Merkezdeki Nebim V3 ERP ile ürün, barkod, fiyat, satış, ödeme ve kampanya verilerinin entegre edildiği ve kasalardaki Nebim V3 POS’lara ilave mobil satış noktası olarak kullanılabilecek, mobil EFT-POS özellikli Yeni Nesil ÖKC'ler ile mağazalarınızda satış işlemlerini mobil olarak reyonda da yapabilirsiniz.

Kullanım Senaryoları

 

Nebim V3'ün Entegre Olduğu Yeni Nesil ÖKC'ler (Yeni Nesil Yazar Kasalar)

Aşağıdaki cihazlar Nebim V3'ün bugün entegre olduğu cihazlardır. Nebim V3’ün Hugin, Profilo ve Olivetti (Verifone)'nun diğer cihazları ile entegrasyon yol haritası hakkında bilgi almak için Nebim müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Hugin VX 675

Hugin VX 675 Yeni Nesil ÖKC, Nebim V3 POS ile, kablo üzerinden GMP-3 protokolünü kullanarak entegre edilebileceği gibi, TSM üzerinden kablosuz bir şekilde de entegre edilebilir. ÖKC ve Nebim V3 POS arasındaki entegrasyon sayesinde Nebim V3 POS üzerinde gerçekleştirilen satış bilgileri, Nebim V3 POS’tan ÖKC cihazına gönderilirken, ÖKC cihazında üretilen ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli de Nebim V3 POS’a gönderilir.

EFT-POS özellikli mobil bir YN ÖKC olan Hugin VX 675’in Nebim V3 ile entegrasyonunun desteklediği bir başka çalışma yöntemi de, Nebim V3’teki ürün ve fiyat bilgilerinin YN ÖKC’ye aktarılması ve daha sonra satışın reyonda YN ÖKC üzerinde gerçekleştirilip satış ve ödeme bilgilerinin yine TSM üzerinden Nebim V3’e aktarılmasıdır.

Cihaz Teknik Detayları için;  Hugin VX 675 

Nebim V3 Entegrasyon Detayları için>


 

Hugin FP 300

Hugin FP 300 Yeni Nesil ÖKC, Nebim V3 POS ile, kablo üzerinden GMP-3 protokolünü kullanarak entegre edilebilir. ÖKC ve Nebim V3 POS arasındaki entegrasyon sayesinde Nebim V3 POS üzerinde gerçekleştirilen satış bilgileri, Nebim V3 POS’tan ÖKC cihazına gönderilirken, ÖKC cihazında üretilen ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli de Nebim V3 POS’a gönderilir.

 

Cihaz Teknik Detayları için;  Hugin FP 300

Nebim V3 Entegrasyon Detayları için>

 

 


 

Olivetti Verifone MX 915

Olivetti Verifone MX 915 Yeni Nesil ÖKC, Nebim V3 POS ile, kablo üzerinden GMP-3 protokolünü kullanarak entegre edilebilir. ÖKC ve Nebim V3 POS arasındaki entegrasyon sayesinde Nebim V3 POS üzerinde gerçekleştirilen satış bilgileri, Nebim V3 POS’tan ÖKC cihazına gönderilirken, ÖKC cihazında üretilen ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli de Nebim V3 POS’a gönderilir.

 

Cihaz Teknik Detayları için;  Olivetti Verifone MX 915

Nebim V3 Entegrasyon Detayları için>

 

 


 

Profilo VX 680

Profilo VX 680 Yeni Nesil ÖKC, Nebim V3 POS ile, kablo üzerinden GMP-3 protokolünü kullanarak entegre edilebilir. ÖKC ve Nebim V3 POS arasındaki entegrasyon sayesinde Nebim V3 POS üzerinde gerçekleştirilen satış bilgileri, Nebim V3 POS’tan ÖKC cihazına gönderilirken, ÖKC cihazında üretilen ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli de Nebim V3 POS’a gönderilir.

 

Cihaz Teknik Detayları için;  Profilo VX 680

Nebim V3 Entegrasyon Detayları için>